СИМВОЛ НА ВЯРАТА

1.Ние вярваме в Единния Бог, Който е троичен;
2.Вярваме в Бог – Отец, Вседържател и Творец на небето, земята и на всичко видимо и невидимо;
3. Вярваме в Един Господ Исус Христос, Син Божи, Единосъщ с Отца, чрез Който всичко е станало, Който, заради нас човеците и заради нашето спасение слезе на земята и се въплъти от Святия Дух в девицата Мария и стана човек, и бе разпънат, и страда, и умря, и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според Писанията, и е на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със Слава да съди живи и мъртви, и Царството Му не ще има край;
4. Вярваме в Святия Дух, Господар, Животворящ, Който изхожда от Отца;
5. Вярваме в Една Свята Вселенска Църква;
6. Изповядваме едно кръщение за опрощение на греховете;
7. Чакаме възкресението на всички мъртви;
8. и живот в бъдещия век. Амин..

“Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.”

1 КОРИНТЯНИ 3:11

ДОКТРИНИ

Това са основните дисциплини в християнската вяра, които формират нашия библейски мироглед. Доктрините са основните, носещи камъни на една сграда.