СИМВОЛ НА ВЯРАТА

1.Ние вярваме в Единния Бог, Който е троичен;
2.Вярваме в Бог – Отец, Вседържател и Творец на небето, земята и на всичко видимо и невидимо;
3. Вярваме в Един Господ Исус Христос, Син Божи, Единосъщ с Отца, чрез Който всичко е станало, Който, заради нас човеците и заради нашето спасение слезе на земята и се въплъти от Святия Дух в девицата Мария и стана човек, и бе разпънат, и страда, и умря, и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според Писанията, и е на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със Слава да съди живи и мъртви, и Царството Му не ще има край;
4. Вярваме в Святия Дух, Господар, Животворящ, Който изхожда от Отца;
5. Вярваме в Една Свята Вселенска Църква;
6. Изповядваме едно кръщение за опрощение на греховете;
7. Чакаме възкресението на всички мъртви;
8. и живот в бъдещия век. Амин..

“Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.”

1 КОРИНТЯНИ 3:11

ДОКТРИНИ

Това са основните дисциплини в християнската вяра, които формират нашия библейски мироглед. Доктрините са основните, носещи камъни на една сграда.

Той е Създател, Той е Дух, свят и справедлив, Бог е любов, всемогъщ, всезнаещ, всеприсъстващ, верен, непроменящ се, мъдър, велик, благ, милостив, търпелив;
Исус Христос е Бог, Единородния Син на Отец, Единосъщ с Отца, чрез Който всичко е станало, умря на кръстта за грешниците, възкръсна от мъртвите и ходатайства пред Отца; Исус Христос е Господ, възнесе се и сега е прославен, ще се върне отново;
Святият Дух е Бог, живее във вярващите, помага им да бъдат като Исус Христос, води вярващите и им дава помощ и сила да живеят и да служат на Бога, дава дарби на вярващите;
Бог е триединен – Бог-Отец, Бог-Син – Исус Христос и Бог-Святият Дух. Има сам едно истинно Божество: Отец, Син и Святия дух, които са абсолютно равни помежду си и са вечни.;
Библията е Божието Слово. Тя е Боговдъхновена, напълно вярна и истинна и е израз на Божията воля;
Човекът беше сътворен по Божия образ. Чрез самоволно престъпление той падна в грях и единствената му надежда за изкупление е покаяние и вяра в Исус Христос – Божия Син.
Грехът е неподчинение на Бога и Неговите заповеди. Грехът отделя човека от Бога. Всички хора, които не са се покаяли и не са изповядали Исус Христос за Господ и Спасител са грешници по природа, резултатът от греха е смърт и вечно отделяне от Бога;
При своята смърт вярващите, че Исус Христос е Божият Син отиват в Божието присъствие. Когато Исус Христос се върне, всеки вярващ ще получи възкресено тяло. Исус Христос ще съди служението на вярващите. Небесата, където е Божието присъствие, са място на вечна слава и радост. Бог ще направи ново небе и нова земя;
Единствената надежда на човека за изкупление е в Исус Христос, Неговата жертва на кръстта за човечеството и Неговата пролята кръв на Голгота. На кръстта Исус Христос се идентифицира с греха и болестите. Той изработи спасението, освобождението и изцелението за цялото човечество. Това спасение идва, когато повярваш със сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите и изповядаш с устата си, че Исус Христос е Господ. Спасението е чрез вяра в Исус Христос, а не чрез човешки дела. Делата са белег за нашата вяра и ще определят наградата ни на небесата. Външният белег на спасението е човекът на ходи в истинска святост и любов.
Оправданието на човека пред Бога е чрез вяра, когато грешникът изповяда греховете си и приеме Исус Христос за личен Господ и Спасител. Новорождението, случващо се по същото време го променя и му дава нова природа. Човекът става ново създание;
Църквата е Христовото Тяло на земята, Божията невяста, вярващите трябва да бъдат част от местна църква. Всеки вярващ е присъединяваща се към Христовото Тяло част.
Ангелите на Бога са служебни духове, духовни същества, които служат на тези, които ще наследят спасение;
Той е паднал ангел, противник на Бога и на Божия народ. Адът е място на вечно отделяне от Бога и място за наказание за Сатана и падналите ангели и хората, които не са приели Исус Христос за Господ и Спасител.